Locuteur: Cecilia

Langue Thado chin wiki ethnologue
Famille des langues Sino-tibétaine wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Pacha chuleh lhagua theing minin. Amen

Notre Père

Van a om kapa aw na min ki ja hen na gam hong lhung hen van a na lung chang a kim bang in lei ah zong nad lung chang kim hen, ni sim a, ki sam an neh tui dawn tee, tu ni zong hong pae in kei ho chung a chun se te ka ngai dam bang in kei ho chun set na zong hin ngai dam in chuleh lehp nei pui hih in a gi loa kon in nei huh doh zo vin. Ame

Je vous salue Marie

Chi vai Marry lung set na na dim pakai jin na om pih a nu mei zo se lah a, a nun nuam a na lai gil a Jesu zong a nun nuam ahi. Pathein nuntheing Maria minchun se tee, kei ho ding in hong taou jing tan. Amen