Locuteur: Pricha

Langue Thaï wiki ethnologue
Famille des langues Tai–Kadai wiki
Écriture thaï scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน
Translittération approximative en caractères latins
Dē chá pʰrá nām pʰrá bì dā lɛ́ pʰrá bùt lɛ́ pʰrá jìt āmɛ̄n.

Notre Père

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน
Translittération approximative en caractères latins
Kʰâ̱ tɛ̱̀ pʰrá bì da̱ kʰɔ̱̌ŋ kʰâ̱p jâo tʰáŋ lǎ̱i pʰrá ɔŋ sà tìt nai sǔan rá. Pʰrá na̱m pʰrá oŋ joŋ pen tî̱ sàk ga̱ rá pʰrá a̱ na̱ jàk rót ŋá ma̱ tʰʉ̌ŋ pʰrá prà sǒŋ joŋ sǎm rét nai pʰɛ̀n din mʉ̌an nai sǔan rá Prò̱t prà tʰa̱n a̱hǎ̱n prà jam wan gɛ̱̀ kʰâ̱p jâo tʰáŋ lǎ̱i nai wanní̱ prò̱t prà tʰa̱n à pai gɛ̱̀ kʰâ̱p jâo mʉ̌an kʰâ̱p jâo hâi à pai gɛ̱̀ pû̱ ʉ̱̀n Prò̱t chûai kʰâ̱p jâo mâi hâi pʰɛ̱́ ga̱n pà jon tɛ̱̀ prò̱t chûai hâi pón jà̱k kwa̱m chûa rá̱i tʰə̱n a̱mɛ̱n.

Je vous salue Marie

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน
Translittération approximative en caractères latins
Wan tʰā mārī pìam dûai pʰrá hat sà tʰa̱n, pʰrá jâo sà tʰìt gàp tʰâ̱n. Pʰû̱ dâi ráp pʰrá pʰon kwà sàtri̱ dai dai. Lɛ́ pʰrá ye̱su̱ o̱rót kʰoŋ tʰâ̱n. Sɔ̱ŋ dâi ráp pʰrá pʰon yîŋ nák. Sǎntà ma̱ri̱ pʰrá ma̱n dà̱ pʰrá jâo, prò̱t pʰa̱o na̱ pʰʉ̂a lû̱k tʰáŋ lǎ̱i pʰû̱ pen kʰon bà̱p, bàt ní̱ lɛ́ mʉ̂a jà ta̱i, a̱mɛ̱n.

Gloire au Père

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือน ในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
Translittération approximative en caractères latins
Phra s̄iri rùngrocn̒ dæ̀ phra bidā læa phra butr læa phra cit h̄emụ̄xn nı pṭ̄hm kāl bạdnī̂ læa thuk meụ̄̀x tlxd nirạndr xā mæn

Symbole des Apôtres

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนาง มารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน
Translittération approximative en caractères latins
K̄ĥāphcêā cheụ̄̀x nı phracêā phra bidā p̄hū̂thrng s̄rr phā nu p̣hāph thrng nermit f̂ā din k̄ĥāphcêā cheụ̄̀x nı phra Yesū Kh ri s̄t cêā phra butr h̄nụ̀ng deīyw k̄hxng phracêā xngkh̒ phrap̄hū̂pĕncêāk̄hxng k̄ĥāphcêā thậngh̄lāy thrng pt̩is̄nṭhi decha phra cit cêā thrng bạngkeid cāk phranāng Mā rīy̒ phrh̄mcārī thrng rạb thrmān s̄mạy Px nthi xạs̄ pi lāt thrng t̄hūk trụng kāngk̄hen s̄înphrachnm̒ læa thrng t̄hūk f̄ạng wị̂ s̄ed̆c s̄ū̀ dæn mrṇa wạn thī̀ s̄ām thrng klạbkhụ̄n phra chnm chīph cāk brrdā p̄hū̂ tāy s̄ed̆c s̄ū̀ s̄wrrkh̒ prathạb beụ̄̂xng k̄hwā phracêā phra bidā p̄hū̂thrng s̄rr phā nu p̣hāph læ̂w ca s̄ed̆c mā phiphāks̄ʹā p̄hū̂ pĕn læa p̄hū̂ tāy k̄ĥāphcêā cheụ̄̀x nı phra cit cêā phra ṣ̄ās̄ncạkr ṣ̄ạkdi̒s̄ithṭhi̒ s̄ākl khwām s̄ạmphạnṭh̒ pĕn h̄nụ̀ng deīyw k̄hxng p̄hū̂ ṣ̄ạkdi̒s̄ithṭhi̒ kār xp̣hạy bāp kārk lạb khụ̄nchīph k̄hxng r̀āngkāy l æa chīwit nirạndr xā mæn