Locuteur: Ruth

Langue Twi wiki ethnologue
Famille des langues Nigéro-congolaise wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Agya no ne ɔba no ne Honhom Kronkron no din mu. Ɛnyɛ hɔ

Notre Père

Yɛn se a wowɔ soro, wodin ho nte, w'ahennie mmra, w'apɛdeɛ nsi asaase yi so ha sedeɛ esi soro. Ma yɛn nnɛ yɛn daa aduane, na fa yɛn mfomsoɔ kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛn nso yɛde kyɛ wɔn a wɔfom yɛn. Na mma yɛnkɔ nsɔhwɛ mu, na yi yɛn firi mmusuo mu. Ɛnyɛ hɔ

Je vous salue Marie

Mo Mary, adom ayɛ wo ma Awirade ne woe, w'ahyira wo mmaa mu, na w'ahyira wo yafunum Ba Jesus. Mary Kronkron Nyame Ni, bɔ mpaeɛ ma yɛn nnebɔneyefoɔ yi, seesei ne dɔnhwereɛ a yɛbɛwuo mu. Ɛnyɛ hɔ

Gloire au Père

Animuonyam nka Agya ne Ɔba no ne Honhom Kronkron no. Sɛdeɛ ɛte mfitiaseɛ no saa ara nso na ɛte seeisei ara, ɛbɛ yɛ saa daa mfennsa mu mfennsa. Ɛnyɛ hɔ