Prières en gaélique écossais | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en gaélique écossais (gàidhlig)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Gaélique écossais (gàidhlig)

face Locuteur: Daibhidh (Canada, Dunvegan)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en gaélique écossais (gàidhlig)

play_circle_filled
An ainm an Athar, agus a Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Amen

Notre Père en gaélique écossais (gàidhlig)

play_circle_filled
Ar n-Athair, a tha air nèamh,
gum bu naomh a bhios t' ainm,
gun tigeadh do rìoghachd,
gun dèanar do thoil air talamh
mar a thathas ga dèanamh air nèamh.
Thoir dhuinn an diugh ar n-aran làthail
math dhuinn ar fiachan,
mar a mhathas sinne do luchd ar fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn.
Ach saor sinn bhon olc.
Amen

Je vous salue Marie en gaélique écossais (gàidhlig)

play_circle_filled
Fàilte dhut, a Mhoire,
tha thu làn de na gràsan
tha an Tighearna maille riut
is beannaichte thu am measg nam mnà,
agus is beannaichte toradh do bhronn, Ìosa.
A Naomh Mhoire, a Mhàthair Dhè,
guidh' air ar sonne na peacaich
a nis agus aig uair ar bàis.
Amen

Gloire au Père en gaélique écossais (gàidhlig)

play_circle_filled
Glòir don Athair, agus don Mhac, agus don Spiorad Naomh.
Mar a bha, 's mar a tha, 's mar a bhitheas, fad shaoghal nan saoghal.
Amen

Symbole des Apôtres en gaélique écossais (gàidhlig)

play_circle_filled
Creideam ann an Dia,
an t-Athair uile-chumhachdach,
Cruthadair neimh agus talmhuinn.
Agus ann an Ìosa Crìosda, 'aon Mhac-san, ar Tighearna,
a ghineadh leis an Spiorad Naomh,
a rugadh le Moir' Òigh,
a dh'fhuilig fo Phontius Pilat,
a cheusadh, a fhuair bàs, is a thìodhlaiceadh,
a chaidh sìos a dh'ifrinn,
a dh'èirich an treas latha bho an mairbh,
a chaidh suas air nèimh, a tha na shuidhe air deas làimh Dhè an t-Athair uile-chumhachdach,
a sin thig e rithis a thoirt breitheanais air bheò is air mhairbh.
Creideam anns an Spiorad Naomh,
an Eaglais naomh Chaitligeach,
co-chomann nan Naomh,
mathanas nam peacannan,
aiseirigh na colainne,
is a' bheatha shìorraidh.
Amen
list Afficher la liste des prières en toutes les languesTanna