Prières en igbo | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en igbo (Asụsụ Igbo)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Igbo (Asụsụ Igbo)

face Locuteur: James (Nigéria, Anambra)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Na-Aha-Na, Na-Nwa, Na-Muo-Nso. Amen

Notre Père en igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Nna anyi no n'eluigwe.
Ka otito diri aha gi.
Ka ochichi gi bia,
ka e mee uche gi n uwa ka e si eme ya n'eluigwe.
Nye anyi tata, nri nke ubochi anyi.
Gbaghara anyi mmehie anyi ga dika anyi si
gbaghara ndi mehiere anyi.
E kwena ka anyi kwenye na nlanye,
ma zoputa anyi n'ajo ihe.
Amen

Je vous salue Marie en igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Ekele Maria, juputere na gratia.
Oseburuwa nonyere gi,
I di ngozi n'etiti ikporo nile,
o diazi ngozi bu nwa afo gi bu Jesu.
Maria di aso nne nke chukwu
riowara anyi bu ndi njo aririo,
kita n'oge onwu anyi.
Amen

Gloire au Père en igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Otito diri Nna, na Nwa, na Muo Nso,
otu odi na izizi na kita, n'ekpo nine n'uwa ebebe.
Amen

Symbole des Apôtres en igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Ekwem na chukwu, nna onye pulu ime ife nine,
onye kelu enuigwe na ani,
nya na Jesu Kristi, so ofu Nwa ya eze anyi,
onye atulu ime ya site n'ike nke muo nso,
amua ya na Virgin Maria,
ota afufu n'oge nke Pontus Pilate akpodo ya n'obe,
O nwua, enie ya ozida na muo,
olu na mbosi nke ito osikwa na ndi nwuluanwu puta,
orogo na enu igwe,
onodu naka nri chukwu nna onye pulu ife nine.
Ne ebe afu ka oga esibia,
g'ikpe ndi di ndu na ndi nwulu anwu ikpe.
Ekwem na Muo-Nso,
na nzuko nso katolik na mmeko nke ndi nso
na mgbaghalu nke njo,
na mbinite na onwu nke aru,
na ndu ebebe. Amen
list Afficher la liste des prières en toutes les languesMadagaskar