Locuteur: Léontine

Langue Mòoré wiki ethnologue
Famille des langues Nigéro-congolaise wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Ba, la Biiga, la Vʋʋsem Sõng yʋʋr yĩnga. Ãmina

Notre Père

Tõnd Ba sẽ arzãna, Y yʋur yi ne pẽgre, Y naam wa D maan Yãmb yam tẽng-zugu, wẽnd b sẽ maand arzãne. Kõ Y tõnd diib ti sek rũnna, kõ Y tõnd d yelwẽna sugri, wẽnd d sẽ kõt taab sugri, la Y ra bas ti d lui kuiib pʋgẽ ye, la Y yiis tõnd wẽng fãa pʋgẽ. Ãmina

Je vous salue Marie

M pʋʋsda yãmba, Mariam, sẽ pid ne kũuni, Siala bee ne yãmb paama barka n yiid paga fãa, la yãmb pʋgẽ biigã a Zezi paama barka. Mariam Sõngo, Wẽnnaam ma, pʋʋs y Wẽnnaam tõnd sẽ yaa yelwẽn maandeba yĩnga, marsã la d kũum wẽnde. Ãmina

Gloire au Père

Ba la Biiga la Vʋʋsem Sõng paam Pẽgre, wẽnd pĩnda, marsã la daar fãa. Ãmina

Locuteur: Léontine

Langue Mòoré wiki ethnologue
Famille des langues Nigéro-congolaise wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Ba, la Biiga, la Vʋʋsem Sõng yʋʋr yĩnga. Ãmina

Notre Père

Tõnd Ba sẽn be arzãnẽ, bɩ Y yʋʋr yi ne pẽgre, bɩ Y naam wa, bɩ raab paam maaneg tẽng zug, wẽnd arzãne. Kõ-y tõnd dũndã d beoog-beoog fãa rɩɩbo, kõ-y tõnd d beegr fãa sugri, wẽnd d sẽn kõt sẽn beeg-b tõnda me sugri, la Y ra bas ti d lui kuiib pʋgẽ ye, la Y ra bas tɩ kʋɩɩbg tõog-d ye, la fãag-y tõnd ne wẽnga. Ãmina

Je vous salue Marie

M pʋʋsda yãmb a Maryam, pid ne kũun soaba, Soaalã bee ne yãmba, yãmb paama bark pagbã fãa sʋka, la yãmb pʋgẽ biig a Zezi paama barka. Maryam Sõng, Wẽnnaam Ma, pʋʋs-y tõnd a yel-wẽn-maandba yĩnga, marsã la d kũum wakato. Ãmina

Gloire au Père

Ba la Biiga la Vʋʋsem Sõng paam Pẽgre, wẽnd pĩnda, marsã la daar fãa. Ãmina