Mluvčí: Léontine

Jazyk Mòoré wiki ethnologue
Nigerokonžská jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Ba, la Biiga, la Vʋʋsem Sõng yʋʋr yĩnga. Ãmina

Otčenáš

Tõnd Ba sẽ arzãna, Y yʋur yi ne pẽgre, Y naam wa D maan Yãmb yam tẽng-zugu, wẽnd b sẽ maand arzãne. Kõ Y tõnd diib ti sek rũnna, kõ Y tõnd d yelwẽna sugri, wẽnd d sẽ kõt taab sugri, la Y ra bas ti d lui kuiib pʋgẽ ye, la Y yiis tõnd wẽng fãa pʋgẽ. Ãmina

Zdrávas Maria

M pʋʋsda yãmba, Mariam, sẽ pid ne kũuni, Siala bee ne yãmb paama barka n yiid paga fãa, la yãmb pʋgẽ biigã a Zezi paama barka. Mariam Sõngo, Wẽnnaam ma, pʋʋs y Wẽnnaam tõnd sẽ yaa yelwẽn maandeba yĩnga, marsã la d kũum wẽnde. Ãmina

Sláva Otci

Ba la Biiga la Vʋʋsem Sõng paam Pẽgre, wẽnd pĩnda, marsã la daar fãa. Ãmina

Mluvčí: Léontine

Jazyk Mòoré wiki ethnologue
Nigerokonžská jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Ba, la Biiga, la Vʋʋsem Sõng yʋʋr yĩnga. Ãmina

Otčenáš

Tõnd Ba sẽn be arzãnẽ, bɩ Y yʋʋr yi ne pẽgre, bɩ Y naam wa, bɩ raab paam maaneg tẽng zug, wẽnd arzãne. Kõ-y tõnd dũndã d beoog-beoog fãa rɩɩbo, kõ-y tõnd d beegr fãa sugri, wẽnd d sẽn kõt sẽn beeg-b tõnda me sugri, la Y ra bas ti d lui kuiib pʋgẽ ye, la Y ra bas tɩ kʋɩɩbg tõog-d ye, la fãag-y tõnd ne wẽnga. Ãmina

Zdrávas Maria

M pʋʋsda yãmb a Maryam, pid ne kũun soaba, Soaalã bee ne yãmba, yãmb paama bark pagbã fãa sʋka, la yãmb pʋgẽ biig a Zezi paama barka. Maryam Sõng, Wẽnnaam Ma, pʋʋs-y tõnd a yel-wẽn-maandba yĩnga, marsã la d kũum wakato. Ãmina

Sláva Otci

Ba la Biiga la Vʋʋsem Sõng paam Pẽgre, wẽnd pĩnda, marsã la daar fãa. Ãmina