Locuteur: Koleti

Langue Tongien wiki ethnologue
Famille des langues Austronésienne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Huafa 'oe Tamai moe 'Alo, moe Laumālie Mā'oni'oni. 'Ameni

Notre Père

'Ei 'emau Tamai 'oku 'i Hevani, ke tapuha ho huafa, ke hoko mai ho Pule'aga, ke fai ho finangalo 'i mamani 'o hange koia 'i Hevani. Ke foaki mai he 'aho'ni ha'amau me'akai faka'aho pea ke fakamolemole'i 'emau ngaahi angahala 'o hange ko 'emau fakamolemole'i kinautolu 'oku fai angahala mai kia teki mautolu pea 'oua nake tuku 'a kimautolu ke nau hinga ki he fakatauele ka ke fakahaofi kimautolu mei he kovi. 'Ameni

Je vous salue Marie

Si'oto'ofa Malia, kuo 'ke fonu koe 'i he kalasia, 'oki 'ae Koe 'ae 'Eiki, 'oku 'ke manū'ia koe 'i he fefine fua pe, pea 'oku 'ke faitapuekina 'ae fua ho manava ko 'Sēsū. Sagata Malia, fā'e 'ae 'Otua, ke ke hufia kimautolu agahala 'i he 'aho'ni pea moe 'aho foku 'emau mate. 'Ameni

Gloire au Père

Kololia ki he Tamai, moe 'Ahlo, moe Laumālie Mā'oni'oni. 'Io ke hagē ko lono kolōlia 'i mu'a mo lono kolōlia 'oe 'aho'ni moe 'aho kotoa pe 'o ta'engata. 'Ameni