Mluvčí: Koleti

Jazyk Tongánština wiki ethnologue
Austronéská jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Huafa 'oe Tamai moe 'Alo, moe Laumālie Mā'oni'oni. 'Ameni

Otčenáš

'Ei 'emau Tamai 'oku 'i Hevani, ke tapuha ho huafa, ke hoko mai ho Pule'aga, ke fai ho finangalo 'i mamani 'o hange koia 'i Hevani. Ke foaki mai he 'aho'ni ha'amau me'akai faka'aho pea ke fakamolemole'i 'emau ngaahi angahala 'o hange ko 'emau fakamolemole'i kinautolu 'oku fai angahala mai kia teki mautolu pea 'oua nake tuku 'a kimautolu ke nau hinga ki he fakatauele ka ke fakahaofi kimautolu mei he kovi. 'Ameni

Zdrávas Maria

Si'oto'ofa Malia, kuo 'ke fonu koe 'i he kalasia, 'oki 'ae Koe 'ae 'Eiki, 'oku 'ke manū'ia koe 'i he fefine fua pe, pea 'oku 'ke faitapuekina 'ae fua ho manava ko 'Sēsū. Sagata Malia, fā'e 'ae 'Otua, ke ke hufia kimautolu agahala 'i he 'aho'ni pea moe 'aho foku 'emau mate. 'Ameni

Sláva Otci

Kololia ki he Tamai, moe 'Ahlo, moe Laumālie Mā'oni'oni. 'Io ke hagē ko lono kolōlia 'i mu'a mo lono kolōlia 'oe 'aho'ni moe 'aho kotoa pe 'o ta'engata. 'Ameni