Prières en lyélé | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en lyélé

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Lyélé

face Locuteur: Albertine (Burkina Faso, Kordié)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en lyélé

play_circle_filled

Notre Père en lyélé

play_circle_filled
Nə́ Da,
ǹ ŋwέnέ Arzana wa,
ǹ Yil nε còrhó,
ǹ Pyὲlὲ rέ bà,
ǹ pùbùlə̀ né wὲrhὲ cε yo nde Arzana w ta.
Pε nə́ba nə́ zà kùjú,
pε nə́ba nə́ dwə́ə́ré subri,
nde nə́myε gə́ nʼé pε nə́ dwã bέ subri ni,
bə̀ ká yẽn nə́ ba nə́ tu sòló w yé,
sə́ vʋ̀r nə́ ba lwεlε wa.
Amεn

Je vous salue Marie en lyélé

play_circle_filled
A nʼã ce ǹmyὲ Marε,
ǹmyε sú ǹdə́ Yi pεnὲ,
Yi ŋwέnέ ǹdə́ ǹmyέ,
ǹmyὲ nɔ còrho du kan bέ gakó,
sə Yezu ǹ pũ Byĩ nɔ córho myε.
Marε náàcὲnέ Yi ná,
lwə̌l Yi nə́ myε yə̀-bə lwàálέ cìnə́ yilə èlãsε ǹdə́ nə́ cu dε.
Amεn

Gloire au Père en lyélé

play_circle_filled
Da n de bi n de eshirha nacεnε nɔ córho,
n de siãga n de Elasẽ kon be la gaga yilə.
Amεn
list Afficher la liste des prières en toutes les languesVanuatu