Prières en thaï | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en thaï (ภาษาไทย‎)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (120)   Langue en danger (11)   Langue moribonde / morte (2)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Thaï (ภาษาไทย‎)

face Locuteur: Pricha (Thaïlande, Chiang Mai)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: thaï (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en thaï (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน


Transliteration approximative en caractères latins

Decha phranām phra bidā læa phra butr læa phra cit xā mæn

Notre Père en thaï (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน


Transliteration approximative en caractères latins

K̄ĥā tæ̀ phra bidā k̄hxng k̄ĥāphcêā thậngh̄lāy
phraxngkh̒ s̄t̄hit nı s̄wrrkh̒
phranām phraxngkh̒ cng pĕn thī̀ s̄ạkkāra
phra xāṇācạkr cng mā t̄hụng
phra pras̄ngkh̒ cng s̄ảrĕc nı p̄hæ̀ndin h̄emụ̄xn nı s̄wrrkh̒
pord prathān xāh̄ār pracả wạn
kæ̀ k̄ĥāphcêā thậngh̄lāy nı wạn nī̂
pord prathān xp̣hạy kæ̀ k̄ĥāphcêā h̄emụ̄xn k̄ĥāphcêā h̄ı̂xp̣hạy kæ̀ p̄hū̂ xụ̄̀n
pord ch̀wy k̄ĥāphcêā mị̀ h̄ı̂ phæ̂ kār p̄hcỵ
tæ̀ pord ch̀wy h̄ı̂ pĥn cāk khwām chạ̀w r̂āy thexỵ
xā mæn

Je vous salue Marie en thaï (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน


Transliteration approximative en caractères latins

Wạnthā mā rīy̒
peī̀ym d̂wy phra h̄rrs̄ʹ thān
phracêā s̄t̄hit kạb th̀ān
p̄hū̂ dị̂ rạb phraphr kẁā s̄trī dılæa
phra yesū xors̄ k̄hxng th̀ān thrng dị̂ rạb phraphr yìng nạk
s̄ạn ta mā rīy̒ phramārdā phracêā
pord p̣hāwnā pheụ̄̀x lūk thậngh̄lāy
p̄hū̂ pĕn khn bāp bạdnī̂ læa meụ̄̀x ca tāy
xā mæn

Gloire au Père en thaï (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือน ในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน


Transliteration approximative en caractères latins

Phra s̄iri rùngrocn̒ dæ̀ phra bidā læa phra butr læa phra cit
h̄emụ̄xn nı pṭ̄hm kāl bạdnī̂ læa thuk meụ̄̀x tlxd nirạndr
xā mæn

Symbole des Apôtres en thaï (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนาง มารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน


Transliteration approximative en caractères latins

K̄ĥāphcêā cheụ̄̀x nı phracêā
phra bidā p̄hū̂thrng
s̄rr phā nu p̣hāph thrng nermit f̂ā din
k̄ĥāphcêā cheụ̄̀x nı phra Yesū Kh ri s̄t cêā
phra butr h̄nụ̀ng deīyw k̄hxng phracêā
xngkh̒ phrap̄hū̂pĕncêāk̄hxng k̄ĥāphcêā thậngh̄lāy
thrng pt̩is̄nṭhi decha phra cit cêā
thrng bạngkeid cāk phranāng Mā rīy̒ phrh̄mcārī
thrng rạb thrmān s̄mạy Px nthi xạs̄ pi lāt
thrng t̄hūk trụng kāngk̄hen s̄înphrachnm̒ læa thrng t̄hūk f̄ạng wị̂
s̄ed̆c s̄ū̀ dæn mrṇa wạn thī̀ s̄ām thrng klạbkhụ̄n phra chnm chīph cāk brrdā p̄hū̂
tāy s̄ed̆c s̄ū̀ s̄wrrkh̒ prathạb beụ̄̂xng k̄hwā phracêā
phra bidā p̄hū̂thrng s̄rr phā nu p̣hāph
læ̂w ca s̄ed̆c mā phiphāks̄ʹā p̄hū̂ pĕn læa p̄hū̂ tāy
k̄ĥāphcêā cheụ̄̀x nı phra cit cêā
phra ṣ̄ās̄ncạkr ṣ̄ạkdi̒s̄ithṭhi̒ s̄ākl
khwām s̄ạmphạnṭh̒ pĕn h̄nụ̀ng deīyw k̄hxng p̄hū̂ ṣ̄ạkdi̒s̄ithṭhi̒
kār xp̣hạy bāp
kārk lạb khụ̄nchīph k̄hxng r̀āngkāy l
æa chīwit nirạndr
xā mæn
list Afficher la liste des prières en toutes les languesWallis & Futuna