Mluvčí: Ann

Jazyk Cebuánština wiki ethnologue
Austronéská jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

Otčenáš

Amahan namo, nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaon namo sa matang adlaw ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan. Amen

Zdrávas Maria

Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen

Sláva Otci

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tatan. Amen

Apoštolské vyznání víry

Mituo ako sa Diyos nga Amahan makagagahum sa ngatanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesukristo iyang bugtong Anak, Ginoo nat, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa Krus, namatay og gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Diyos nga Amahan makagagahum sa tanan, gikan didto mobalik sa siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mituo ao sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katoliko nga simbahan sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen