Při práci na jednom softwarovém projektu jsem zjistil, že potřebuji RichTextBox v C# WinForms, který umí mezery mezi odstavci. Bohužel všechna fóra, která jsem navštívil, říkala, že je to “nemožné” nebo “příliš obtížné”. No … zdá se, že existuje mnoho skrytých schopností, které RichTextBox neodhaluje. Po chvilce kutilské práce a pokusů jsem skončil s řešením, které není ani moc složité. Kompletní ovládací prvek je ve formě zdrojového kódu tady dole. Happy coding!

Ovládací prvek

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ExtendedRTF
{
  class RichTextBoxWithParagraphSpacing : RichTextBox
  {
    private const int PFM_SPACEBEFORE = 64;
    private const int PFM_SPACEAFTER = 128;
    private const int EM_SETPARAFORMAT = 1095;
    private const int SCF_SELECTION = 1;

    public int SelectionParagraphSpacingAfter
    {
      set
      {
        PARAFORMAT fmt = new PARAFORMAT();
        fmt.cbSize = Marshal.SizeOf(fmt);
        fmt.dwMask = PFM_SPACEAFTER;
        fmt.dySpaceAfter = value;
        SendMessage(new HandleRef(this, this.Handle),
               EM_SETPARAFORMAT,
               SCF_SELECTION,
               ref fmt
              );
      }
    }

    public int SelectionParagraphSpacingBefore
    {
      set
      {
        PARAFORMAT fmt = new PARAFORMAT();
        fmt.cbSize = Marshal.SizeOf(fmt);
        fmt.dwMask = PFM_SPACEBEFORE;
        fmt.dySpaceBefore = value;
        SendMessage(new HandleRef(this, this.Handle),
               EM_SETPARAFORMAT,
               SCF_SELECTION,
               ref fmt
              );
      }
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    private struct PARAFORMAT
    {
      public int cbSize;
      public uint dwMask;
      public short wNumbering;
      public short wReserved;
      public int dxStartIndent;
      public int dxRightIndent;
      public int dxOffset;
      public short wAlignment;
      public short cTabCount;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 32)]
      public int[] rgxTabs;

      // PARAFORMAT2 from here onwards.
      public int dySpaceBefore;
      public int dySpaceAfter;
      public int dyLineSpacing;
      public short sStyle;
      public byte bLineSpacingRule;
      public byte bOutlineLevel;
      public short wShadingWeight;
      public short wShadingStyle;
      public short wNumberingStart;
      public short wNumberingStyle;
      public short wNumberingTab;
      public short wBorderSpace;
      public short wBorderWidth;
      public short wBorders;
    }

    [DllImport("user32", CharSet = CharSet.Auto)]
    private static extern int SendMessage(HandleRef hWnd,
                        int msg,
                        int wParam,
                        ref PARAFORMAT lp);
  }

}

Jak to použít ve vašem projektu

Tip: aby byly mezery opravdu vidět, bude potřeba nastavit hodnoty v řádu stovek, např. 250.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
RichTextBoxWithParagraphSpacing rtb = new RichTextBoxWithParagraphSpacing();

rtb.Location = new Point(0, 0);
rtb.Text = "First paragraph\r\nSecond paragraph";

rtb.SelectionParagraphSpacingBefore = 100;
rtb.SelectionParagraphSpacingAfter = 300;

this.Controls.Add(rtb);

Pár odkazů k tématu: