Mluvčí: Junwei

Jazyk Kantonština wiki ethnologue
Sinotibetská jazyková rodina wiki
zjednodušené čínske znaky písmo scriptsource
Tento text obsahuje zjednodušené čínske znaky. Pokud se nezobrazuje správně, bude potřeba nainstalovat vhodný CJK font.
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

因父、及子、及圣神之名。阿门
Přibližná transliterace do latinky
Yīn fù, jí zǐ, jí shèngshén zhī míng. Āmen

Otčenáš

我们的天父,愿你的名受显扬; 愿你的国来临; 愿你的旨意奉行在人间,如同在天上。 求你今天赏给我们日用的食粮; 求你宽恕我们的罪过,如同我们宽恕别人一样; 不要让我们陷于诱惑; 但救我们免于凶恶。 阿门
Přibližná transliterace do latinky
Wǒmen de tiān fù, yuàn nǐ de míng shòu xiǎnyáng; yuàn nǐ de guó láilín; yuàn nǐ de zhǐyì fèngxíng zài rénjiān, rútóng zài tiānshàng. Qiú nǐ jīntiān shǎng gěi wǒmen rìyòng de shíliáng; qiú nǐ kuānshù wǒmen de zuìguò, rútóng wǒmen kuānshù biérén yīyàng; bùyào ràng wǒmen xiànyú yòuhuò; dàn jiù wǒmen miǎn yú xiōng'è. Āmen

Zdrávas Maria

万福玛利亚,你充满圣宠, 主与你同在,你在妇女中受赞颂, 你的亲子耶稣,同受赞颂。 天主圣母玛利亚, 求你现在和我们临终时, 为我们罪人祈求天主。 阿门
Přibližná transliterace do latinky
Wànfú Mǎlìyà, nǐ chōngmǎn shèng chǒng, zhǔ yǔ nǐ tóng zài, nǐ zài fùnǚ zhōng shòu zànsòng, nǐ de qīnzǐ Yēsū, tóng shòu zànsòng. Tiānzhǔ shèngmǔ Mǎlìyà, qiú nǐ xiànzài hé wǒmen línzhōng shí, wèi wǒmen zuìrén qíqiú tiānzhǔ. Āmen

Sláva Otci

愿光荣归于父,及子,及圣神。 起初如何,今日亦然,直到永远。 阿门
Přibližná transliterace do latinky
Yuàn guāngróng guīyú fù, jí zǐ, jí shèngshén. Qǐchū rúhé, jīnrì yìrán, zhídào yǒngyuǎn. Āmen

Apoštolské vyznání víry

我信全能的天主父, 天地万物的创造者。 我信父的唯一子, 我们的主耶稣基督。 我信他因圣神降孕, 由童贞玛利亚诞生。 我信他在比拉多执政时蒙难, 被钉在十字架上, 死而安葬。 我信他下降阴府, 第三日从死者中复活。 我信他升了天, 坐在全能天主父的右边。 我信他要从天降来, 审判生者死者。 我信圣神, 我信圣而公教会, 诸圣的相通。 我信罪过的赦免, 我信肉身的复活, 我信永恒的生命。 阿门
Přibližná transliterace do latinky
Wǒ xìn quánnéng de tiānzhǔ fù, tiāndì wànwù de chuàngzào zhě. Wǒ xìn fù de wéiyī zǐ, wǒmen de zhǔ Yēsū jīdū. Wǒ xìn tā yīn shèngshén jiàng yùn, yóu tóngzhēn mǎlìyà dànshēng. Wǒ xìn tā zài Bǐlāduō zhízhèng shí méngnàn, bèi dīng zài shízìjià shàng, sǐ ér ānzàng. Wǒ xìn tā xiàjiàng yīn fǔ, dì sān rì cóng sǐzhě zhōng fùhuó. Wǒ xìn tā shēng le tiān, zuò zài quánnéng tiānzhǔ fù de yòubiān. Wǒ xìn tā yào cóng tiān jiàng lái, shěnpàn shēng zhě sǐ zhě. Wǒ xìn shèngshén, wǒ xìn shèng ér gōng jiàohuì, zhū shèng de xiāngtōng. Wǒ xìn zuìguò de shèmiǎn, wǒ xìn ròushēn de fùhuó, wǒ xìn yǒnghéng de shēngmìng. Āmen

Nicejsko-konstantinopolské vyznání

我信唯一的天主,全能的圣父, 天地万物,无论有形无形,都是他所创造的。 我信唯一的主、耶稣基督、天主的独生子。 他在万世之前,由圣父所生。 他是出自天主的天主,出自光明的光明,出自真天主的真天主。 他是圣父所生,而非圣父所造,与圣父同性同体,万物是借着他而造成的。 他为了我们人类,并为了我们的得救,从天降下。 他因圣神,由童真玛利亚取得肉躯,而成为人。 他在般雀比拉多执政时,为我们被钉在十字架上,受难而被埋葬。 他正如圣经所载,第三日复活了。 他升了天,坐在圣父的右边。 他还要光荣地降来,审判生者死者, 他的神国万世无疆。 我信圣神, 他是主及赋予生命者,由圣父圣子所共发。 他和圣父圣子,同受钦崇,同享光荣,他曾借先知们发言。 我信唯一、至圣、至公、从宗徒传下来的教会。 我承认赦罪的圣洗,只有一个。 我期待死人的复活,及来世的生命。 阿门
Přibližná transliterace do latinky
Wǒ xìn wéiyī de tiānzhǔ, quánnéng de shèng fù, tiāndì wànwù, wúlùn yǒuxíng wúxíng, dōu shì tā suǒ chuàngzào de. Wǒ xìn wéiyī de zhǔ, Yēsū jīdū, tiānzhǔ de dúshēngzǐ. Tā zài wànshì zhīqián, yóu shèng fù suǒ shēng. Tā shì chūzì tiānzhǔ de tiānzhǔ, chūzì guāngmíng de guāngmíng, chūzì zhēn tiānzhǔ de zhēn tiānzhǔ. Tā shì shèng fù suǒ shēng, ér fēi shèng fù suǒ zào, yǔ shèng fù tóngxìng tóngtǐ, wànwù shì jiè zhe tā ér zàochéng de. Tā wèile wǒmen rénlèi, bìng wèile wǒmen de déjiù, cóng tiān jiàngxià. Tā yīn shèng shén, yóu tóngzhēn Mǎlìyà qǔdé ròuqū, ér chéngwéi rén. Tā zài Bānquè Bǐlāduō zhízhèng shí, wèi wǒmen bèi dīng zài shízìjià shàng, shòunàn ér bèi máizàng. Tā zhèngrú shèngjīng suǒ zài, dì sān rì fùhuó le. Tā shēng le tiān, zuò zài shèng fù de yòubiān. Tā hái yào guāngróng de jiànglái, shěnpàn shēng zhě sǐ zhě, tā de shén guó wànshì wújiāng. Wǒ xìn shèngshén, tā shì zhǔ jí fùyǔ shēngmìng zhě, yóu shèng fù shèng zǐ suǒ gòng fā. Tā hé shèng fù shèng zǐ, tóng shòu qīnchóng, tóng xiǎng guāngróng, tā céng jiè xiānzhī men fāyán. Wǒ xìn wéiyī, zhì shèng, zhì gōng, cóng zōngtú chuán xiàlái de jiàohuì. Wǒ chéngrèn shèzuì de shèng xǐ, zhǐyǒu yī gè. Wǒ qīdài sǐrén de fùhuó, jí láishì de shēngmìng. Āmen