Mluvčí: Bounyang

Jazyk Laoština wiki ethnologue
Tajsko-kadajská jazyková rodina wiki
laoské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

ເດຊາພະນາມ ພຮະບິດາ ພຮະບຸດ ພຮະຈິດ ສາທຸ
Přibližná transliterace do latinky
de saphanam phhabida phhabud phhachid sathu

Otčenáš

ໂອພຣະບິດາ ຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າທັງຫລາຍ, ພຣະອົງຢູ່ສະຫັວນ ຂໍ່ ໃຫ້ພຣະນາມຮຸ້ງເຣື່ອງໄປ, ເມື່ອງພຣະອົງໃຫ້ມາເທີ້ນ, ໃຫ້ໄດ້ຕາມນາມພຣະໄທ ໃນແຜ່ນດີນຂື້ນໃນສາຫັວນ. ອາຫານປະຈຳວັນ ຂໍ່ທານໃຫ້ໃນວັນນີ້, ຂໍໂຜດຜິດໃຫ້ພວກ ຂ້າພຣະເຈົ້າ ຄືພວກຂ້າພຣະເຈົ້າໂຜດໃຫ້ເຂົາ, ໃນຍາມຖືກຫລອກຫລວງ ແຕ່ພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເທີ້ນ. ສາທຸ
Přibližná transliterace do latinky
oophrabida khong kha phrachao thanglai phraong yusahuan kho hai phra nam hung reuong pai meuong phraong haima thoen haidaitam nam phrathai nai aephndin khun nai sa huan ahanpachamvan kho than hai naivanni kho ophd phidhaiphuak khaphrachao khu phuakkha phrachao ophd haikhao nainyam thuk lokluang aet phonchakkhuaam sov hai thoen sathu

Zdrávas Maria

ຈຳເລີ້ນພຣະນາມມາຮີອາພາຜູ້ເຕ້ມພຽບພຣະເຈົ້າຢູ່ນຳ ພຣະນາງມີບຸນລືນ ຍີ່ງໃດໆ ແລະ ພຣະເຢຊູບຸດອຸທອນ ພຣະນາງເປັນເຈົ້ຈອມບຸນ ສັນຕາມາຣີອາ ມານດາພຣະເຈົ້າຂໍ່ອອ້ນວອນ ຊ່ວຍເຮົາຄົນບາບ ດຽວນີ້ ແລະ ເມື່ອຈະຕາຍ ສາທຸ
Přibližná transliterace do latinky
cham loen phra nam ma hi apha phu tem phiab phrachaoyunam phra nangmi bun lun nyingdai lae phra yesu buduthon phra nang pen che o chombun san tama rioa manda phrachao kho nuaon suany hao khonbab diauani lae meuochatai sathu

Sláva Otci

ສີມຸງຄຸນ ໃຫ້ພຣະບິດາ ພຮະບຸດ ແລະ ພຣະຈິດ ຄືແຕ່ດັງເດີມ ດຽວນີ້ ແລະ ສະເຫມີໄປ ສາທຸ
Přibližná transliterace do latinky
simungkhun haiphrabida phhabud lae phrachid khu aet dangdoem diauani lae sahemipai sathu

Apoštolské vyznání víry