Mluvčí: Larisa

Jazyk Ruština wiki ethnologue
Indoevropská jazyková rodina wiki
cyrilice písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь
Přibližná transliterace do latinky
Vo imya Ottsa, i Syna, i Svyatogo Dukha. Amin'

Otčenáš

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твоё, да придет Царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь
Přibližná transliterace do latinky
Otche nash, sushchiy na nebesakh, da svyatitsya imya Tvoyo, da pridet Tsarstviye Tvoyo, da budet volya Tvoya i na zemle, kak na nebe. Khleb nash nasushchnyy day nam na sey den', i prosti nam dolgi nashi, kak i my proshchayem dolzhnikam nashim, i ne vvedi nas v iskusheniye, no izbav' nas ot lukavogo. Amin'

Zdrávas Maria

Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между жёнами, и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь
Přibližná transliterace do latinky
Raduysya, Mariya, blagodati polnaya, Gospod' s Toboyu, blagoslovenna Ty mezhdu zhonami, i blagosloven plod chreva Tvoyego Iisus. Svyataya Mariya, Mater' Bozhiya, molis' o nas, greshnykh, nyne i v chas smerti nashey. Amin'

Sláva Otci

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь
Přibližná transliterace do latinky
Slava Ottsu, i Synu, i Svyatomu Dukhu, i nyne, i prisno, i vo veki vekov. Amin'

Apoštolské vyznání víry

Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли. И в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат от Святого Духа, рождён Марией Девой, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребён, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшёл на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, и оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь
Přibližná transliterace do latinky
Veruyu v Boga, Ottsa Vsemogushchego, Tvortsa neba i zemli. I v Iisusa Khrista, yedinstvennogo Yego Syna, Gospoda nashego, Kotoryy byl zachat ot Svyatogo Dukha, rozhdon Mariyey Devoy, stradal pri Pontii Pilate, byl raspyat, umer i byl pogrebon, soshel v ad, v tretiy den' voskres iz mertvykh, vosshol na nebesa i vossedayet odesnuyu Boga Ottsa Vsemogushchego, i ottuda pridet sudit' zhivykh i mertvykh. Veruyu v Svyatogo Dukha, svyatuyu Vselenskuyu Tserkov', obshcheniye svyatykh, proshcheniye grekhov, voskreseniye tela, zhizn' vechnuyu. Amin'