Mluvčí: Marieta

Jazyk Severní kana (dialekt jazyka Cebuánština) wiki ethnologue
Austronéská jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Sa Ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen

Otčenáš

Ama namo naa ka sa mga langit, pagdaygon mo ang ngalan mo, muabot kanamo ang pagkahari mo, ipapagtuman mo ang buot mo dinhi sa yuta ngan ingon sad sa langit. Ang kalan-on namo sa matad adlaw ihatag mo karong adlawa, pasayloon mo kami sa utang namo kanimo nga ingon sa nagpasaylo sa nagpakaon sa angkan namo, ug dili mo kami ipapagdaog sa mga panulay, hinunua palabanan mo kami sa mga kadaotan kay imo an guin harian, an gahum ug an himaya sa tuig ug sa katuigan. Amen

Zdrávas Maria

Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ginoong Diyos anaa kanimo, bulahan dai ko sa babaye ngatanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus, santa Maria inahan ka sa Diyos, ig-ampo mo kami makasasala karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen

Apoštolské vyznání víry

Mitoo ako sa Diyos nga amahan makagahom sang tanan, nakagbuhat sa langit ug sa yuta, mitoo ako siyang anak nga bugtong Hesu Kristo Ginoo nato, pinangangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gi-anak ni Santa Maria Birhen, gi-sakit sa sugo ni Pontiu Pilato, gi-lansang sa cruz, namatay gi-lubong ug mig-unsad sa impyerno, ug sa ika-tulo ka adlaw, na banhaw sad siya diha sa mga minatay, misaka sa langit ug-mi lingkod sa too sa Ditos nga Amahan makagarahum sa tanan, gikan didto mubalik ta sa paghukom sa mga buhi o ug sa mga minatay. Mitoo ako sa Espiritu Santo ug mitoo daw ako nga my Santa Iglesia Katolika na may pagka bisan pa santos, na mykag wala sa mga sala ug may pagkabuhi daw sa lawas, ug may kinabuhi na dili matapos. Amen