Základní modlitby ve wallisštině, které jsem sesbíral při svém pobytu na Wallisu v roce 2008. Mimoto je zde i Korunka k Božímu milosrdenství a tajemství růžence.

Ko te faka’iloga o te koluse (Znamení Kříže)

I te huafa o te Tamai mo te Alo mo te Laumālie Mā’onioni. ‘Ameni.

Tamai e i Selō (Otče Náš)

Ko tamatou Tamai e i Selō, ke tupuhā tou Huafa, ke ‘aumai tau pule, ke fai tou finegalo, i te kelekele o hagē ko Selō. Ke foaki mai hamatou me’akai i te ‘aho nei, pea ke fakamolemole tamatou agahala, o hagē ko tamatou fakamolemole kiā nātou ’e agahala mai kiā mātou pea ‘aua n’a ke tuku ia mātou ki te fakahala, kae ke ke fakama’uli mātou mai te kovi.

‘Alofa Malia (Zdrávas Maria)

‘Alofa Malia, e ke fonu i te kalasia, e iā te koe te ‘Aliki. E ke manū’ia koe i te fafine fua pē, pea’e manū’ia ia Sēsū, ko te fua o tou ‘alo.

Sagata Malia, ko te Fa’ē a te ‘Atua, ke ke hūfia mātou agahala, i te ‘aho nei, pea mo te ‘aho o tomatou mate.

Kolōlia (Sláva Otci)

Kolōlia ki te Tamai, mo te ‘Alo, mo te Laumālie Mā’onioni.

‘Io, ke hagē ko tona kolōlia i mu’a, mo tona kolōlia ia ‘aho nei, pea mo te ‘aho kātoa pe.

Manamanatu ’e Malia (Pomni o Nejdobrotivější Panno Maria)

Manamanatu ’e Malia Tāupo’ou ‘ofa, he’eki mo logona mai he tahi, ne’e hola mai o lafilafi mo falala kiā te koe, pea toe teke’i ia, koia, e au fiala ha’u ai kiā te koe,

‘Aloa, ‘Aliki o te Tāupo’ou fua, pea ’e au agahala aipē, kae au lele mai aipē o punou mo tagi i ou ‘alo, Fa’ē a te ‘Atua, ‘aua na’a ke teke’i taku kole, ka ke ‘ofa mo tokaga ki ai.

E au tui ki te ‘Atua (Věřím v Boha)

E au tui ki te ‘Atua, ko te Tamai Māfimafi, ‘Aia ne’e ina gaohi te lagi mo te kelekele, pea ’e au tui kiā Sēsū Kilisitō, ko tona ‘Alo pē e tahi, ko totatou ‘Aliki, ne’e fakatupu ia e te Laumālie Mā’oni’oni pea fanau’i ia e te Tāupo’ou ko Malia, pea ne’e mamahi ia i te pule a Posio Pilato, ne’e kolusifiko ia, pea pūluhia, pea fakakoloa, pea hifo ia ki ‘Ifeleno, pea tu’u ia i tona ‘aho tolu, mai te pūluhia, pea hā’ele ake ia ki Selō, pea ‘Afio ia i te nima to’o mata’u o te ‘Atua, ko te Tamai Māfimafi, pea hā’ele ia mai ai, ke fakamau te ma’uli mo te mate. E au tui ki te Laumālie Mā’oni’oni, mo te Sagata ‘Ekelesia katolika, mo te komūniō o te haha’i agatonu, mo te fakamolemole o te agahala, mo te tu’uake o te sino, mo te ma’uli he’egata.

Ko te Losalio ki te loto manava’ofa o te Atua (Korunka k Božímu milosrdenství)

(I te kamata o te kupu’i losalio - na velkých zrnkách) E Tamai Eteleno, E au momoli atu Te Sino pea mo Te Ta’ata’a, Te laumalie pea mo Te natula Atua o, Tou Alo Ofaina Tomatou Aliki ko Sesu Kilisito, Mo’o totogi aki amatou agahala Pea mo te’u agahala o te Malama nei katoa.

(Kote losalio lau tu’a hogofulu - na zrnkách desátku) Aki Tona Pasio mamahi, Ofa mai kia matou pea mote malama nei katoa.

(Hili ia pea lau te kole aeni o fetogi aki te “Kololia” - na závěr) Atua Maonioni, Atua Mafimafi, Atua Hee gata, ofa mai kia matou pea mote Malama nei katoa.

Ko te losalio (Růženec)

Misitelio fakafiafia (Radostná tajemství)

Te ‚alu ifo a te ‘Aselo o fetapa kiā Malia Te fakafe’ilofaki a Malia kiā ‘Elisapeta Te fānau’i ifo o Sēsū i Pētelehemi Te momoli o Sēsū pea mo te fakatapu o Malia Te puli o Sēsū mo tona toe ‘ilo’i i Selusalemi

Misitelio fakamamahi (Bolestná tajemství)

Te mamahi o Sēsū i ‘Oliveto Te haha o Sēsū i te pou Te hili o te kolona talatala ki te fofoga o Sēsū Te ‘amo e Sēsū te Koluse ki Kalevalio Te tutuki o Sēsū i te Koluse

Misitelio fakakolōlia (Slavná tajemství)

Te tu’uake a Sēsū mai te pūluhia Te hā’ele a Sēsū ki Selō Te hā’ele ifo a te Laumālie Te ‘avake o Malia ki Selō Ta fakanofo o Malia i Selo, ke tou ‘Aliki ‘aki ia